తెలుగు

ఎందుకు డేగ ఇతర పక్షుల కంటే ఎక్కువగా ఎగురుతుంది